Time

- - : :

Mensahe Ng CEO

Ang Gainsky Investment, bilang batang pinansyal na institusyon ay nakagawa na ng makabuluhang impresyon sa buong mundo. Mayroon tayong matatag na posisyon sa Europa, at presensya sa Asya na mabilis ang paglago. Tinapos natin ang 2018 sa pagtalo sa mga nakatatag na mga mangangalakal sa buong mundo upang mapanalunan ang International MT4 Bot Trading Competition, na kinukuha ang mga kategoryang Best Performance at Most Resilient bilang mga nagtagumpay.

Ang 2018 ay bukang-liwayway ng ating kompanya, na puno ng mga hamong teknikal, pang-ekonomiya, at pang-negosyo. Sa kabila ng mga hamong pang-ekonomiya sa pagdausdos ng cryptocurrency, sinamantala natin ang pagkakataon upang umangat sa industriya at umukit ng puwang para sa atin. Naitatag natin ang pundasyon sa isang bagong yugto ng kalakalan na walang-katulad sa merkado.


Ang 2019 ay magpapakita ng mga bagong hamon at binibigyan ako nito ng matinding kaluguran na pamunuan ang ating dedikadong pangkat patungo sa mga bagong larangan ng pag-unlad. Tayo ay nakatingin sa pagtatayo sa pundasyon ng 2018, at sa pagtulak sa ating mga produkto at serbisyo sa mas malawak na madla sa ibayo ng Europa, Amerika at Asya. Tayo ngayon ay sumusulong nang may mas maraming inisyatiba na kaayon sa ating 5-taong plano sa pagpapasulong ng merkado para sa Asya.


Sa ngalan ng pamunuan, nais kong pasalamatan ang lahat ng ating mga empleyado sa buong mundo, mula sa executive board, hanggang sa technical at sales team para sa inyong patuloy na dedikasyon at pagsisikap na dalhin patungo sa higit pang pagsulong ang Gainsky Investment.


Nais ko ring kuhanin ang pagkakataong ito upang malugod na tanggapin ang lahat ng ating kliyente at namumuhunan at pasalamatan kayo para sa inyong patuloy na pagtangkilik sa amin.

Robert Bentz
Chief Executive Officer